دوره تحلیل فاندامنتال و مبانی اقصاد به زودی برگزار میگردد.